Pazartesi, 28 Ocak 2019
  0 Replies
  37.8K Visits
0
Votes
Geri Al
  Subscribe
Konkordato

Hayatımıza 2018 Şubattan sonra damgasını vuran ve insanların ismini bile söylemeye zorlandığı Kon-kor-da-to müessesesini bir de biz ele alalım.

Neden Konkordato;

Biliyorsunuz ki, İcra İflas Kanunu’nun iflas erteleme hükümleri, 28.02.2018 tarihli 7101 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılma nedenleri yargılama uygulama sürelerinde gecikme şirketlerin iyi ve yeterince denetlenememesi vs gibi sorunlar yer almaktadır. Tüm bu sebepler ışığı altında iflas erteleme sistemini kaldırılarak, yargılama sürecinin azami mühletinin belirli olduğu, alacaklıların daha çok söz sahibi olduğu, borçlunun daha iyi denetlenmesini hedefleyen bir konkordato sistemi düzenlemiştir.

Nedir Konkordato;

bir borçlunun alacaklılarına mahkeme aracılığıyla yaptığı ödeme teklifinin, alacaklıların en az yarısı alacaklı sayısı belli ise 2/3’ü tarafından kabul edilmesi ve Ticaret Mahkemesi tarafından tasdik edilmesi şartıyla, borçlunun tüm borçlarını, kendi teklifi doğrultusunda ödeyebilmesidir. Önemli iki unsur konkordato teklifinin alacaklıları bağlayıcı hale gelebilmesi için, alacaklıların belirli bir çoğunluğu tarafından kabul edilmesi ve mahkeme tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Kanunda belirtildiği kadarı akılda soru işareti olan diğer mevzulara kısaca değinecek olursak Konkordato talebinde;

1- Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan her borçlu konkordato talep edebilir.

Konkordato sermaye şirketi olsun olmasın bütün borçlular için geçerlidir. Konkordato iflas ertelemenin aksine sermaye şirketi olmayan (kolektif, komandit şirketler gibi) şirketler ve şahıslar için de uygulanabilir.

2- İflas talep etme hakkına sahip olan alacaklı, bu borçlu hakkında konkordato da talep edebilir. Ancak alacaklılar iflasa tabi olmayan borçlu hakkında konkordato talebinde bulunamaz.

Konkordato için başvurulacak mahkeme, iflasa tabi borçlularda, faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki; iflasa tabi olmayan borçlularda ise yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Başvuru sırasında sunulacak belgeler İcra İflas Kanununun 286. maddesinde sayılmıştır. Bu yüzden başvuruya aşağıdaki belgeler eksiksiz eklenmelidir.

a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği ve borçlu için gerekli mali kaynağı gösteren konkordato ön projesi,

b) Borçlunun mal varlığını ve mali durumunu gösteren belgeler (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vs gibi)

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,

d) Konkordato teklifine göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo,

e) Yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları.

Burada önemli husus sunulan malî tablolar, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün öncesine ait olmalıdır.

Konkordatonun işleyiş sürecine göre devam edecek olursak, kanun maddesi 287 ye göre; konkordato talebi üzerine mahkeme belgelerin eksiksiz sunulup sunulmadığını inceler ve belgelerin eksiksiz mevcut olduğunu tespit ettiğinde, başka herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapmaksızın borçlu hakkında 3 aylık “geçici mühlet” kararı verir. Geçici mühlet kararı, Ticaret Sicil Gazetesinde, Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında yayınlanır, Tapu müdürlüklerine, ticaret sicil müdürlüklerine, vergi dairlerine, gümrük idarelerine ve lüzumlu tüm kurumlara bildirilir.Alacaklılar, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye ileri sürebilirler. Geçici mühlet borçlunun veya geçici komiserin talebi üzerine en fazla 2 ay uzatılabilir.

Mahkemenin vereceği geçici konkordato mühleti ile; Borçlu aleyhine amme alacakları dahil icra takibi yapılamaz,Başlayan icra takipleri durur, İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları uygulanamaz, Mahkemenin geçici mühlet kararı ile uygulamaya geçen bu tedbirler borçluya rahat bir nefes aldıracaktır.Ve böylece borçlu işlerini yoluna koymak ve borçlarını ödemek için güzel bir fırsat yakalamış olacaktır.

Kanun maddesi 289'a göre; Mahkeme, geçici mühlet içinde, borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı ve gerekli görürse geçici komiseri duruşmaya davet ederek, dosyaya sunulan belgeleri, geçici komiserin raporunu ve itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alarak yapacağı değerlendirmede konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğuna kanaat getirirse borçluya 1 yıllık kesin mühlet verilir.

Kesin mühlet, komiserin veya borçlunun talebi üzerine, komiser ve varsa alacaklılar kurulunun görüşü alınarak mahkeme tarafından 6 aya kadar uzatılabilir.

Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilanından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir.

Sonuç olarak; Borcu kabarık olup da batma riski ile karşı karsıya olan şirketlerin ekonomiye yeniden kazandırılması ile ekonomiye katkısı kaldığı yerden devam edecek şirketin çalışanları işsiz kalmayacak, şirket istihdam yaratmaya devam edecektir. Sonuçta vergisini alan devlet, istihdam edilen işçi,ekonomi ve şirket sahipleri-yöneticileri karlı çıkacaktır.

Seval ŞENTÜRK
Bu iletiye yanıt yazılmamış!
İlk yazan siz olun!
Yanıtınız
Dosya & görsel >> gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf türleri desteklenir!
· Ekle · Sil
  Upload Files (Maximum 1MB)
Güvenlik Kodu
Lütfen kodu