Salı, 30 Nisan 2019
  0 Replies
  38.5K Visits
0
Votes
Geri Al
  Subscribe
Ticari hayatın gereklerinden olan fatura türleri mevcut olup öncelikle verilmesi alınması zorunlu olan fatura ile ilgili bilgilendirme sonrası sık sık sorulan gündemde olan proforma fatura nedir, nasıl hazırlanır, içinde bulunması gereken bilgiler nelerdir detaylı olarak açıklayacağız.

Faturanın tarifi Vergi Usul Kanunu madde 229 da şu şekilde yapılır;

Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Faturanın şekli Vergi Usul Kanunu Madde 230 da; faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;
2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
4. Malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı;
5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası...

Fatura nizamı Vergi Usul Kanunu madde 231 de şöyle aktarılır; faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.
2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.
3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.
4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.
5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
6. Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.

Faturayı kimler kullanıcak ve kimlere fatura verilicek bu bilgiyi de madde 232 de belirtildiği gibi fatura kullanma mecburiyeti şeklinde aktaracak olursak; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara;
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa;

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar fatura kullanmak mecburiyetindeler diğer meslek erbapları da fatura yerine geçen vesikaları kullanacaklar. Bunlar; 1. Perakende satış fişleri, Makineli kasaların kayıt ruloları, Giriş ve yolcu taşıma biletleri, Gider Pusulası, Müstahsil makbuzu ve Serbest maslek makbuzları...

Gelelim makale başında bahsettiğimiz proforma fatura bilgisine;

Müşteriler için iyi bir hizmet sunmak ile birlikte onların tecihlerine işletmelerine uyan anlaşma yapılabilmesi için bir takım belgeler düzenlenebilmektedir. Bu belgeler; fatura, teklifname, sözleşme ve fatura benzeri belgeler şeklinde olabilir. Çoğu zaman piyasada fatura benzeri belgeler düzenlenip alınabilmektedir. İşte bu belgelerden bir tanesi de proforma faturalardır. Proforma fatura bir teklif faturasıdır. Hiç bir mali yükümlülük taşımamaktadır. Bu fatura karşılığı mal sevkiyatı yapılmaz ve para ödenmez. ihracatçının ürününün bu fatura ile ithalatçıya teklif edilmesidir. Proforma fatura, alıcı ile satıcı arasında gerçekleşecek olan anlaşmanın en pratik yoludur. Bu fatura, satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen ve yapılan anlaşma ile ilgili her türlü detayı gösteren ön hazırlık faturasıdır. Malın cinsi, miktarı, birim fiyatı, toplam tutarı, döviz cinsi, son yükleme tarihi, teslim şekli, ödeme şekli gibi her türlü detay gösterebilir.

Proforma faturanın bu şekilde tarif edilmiş olmasına rağmen vergi kanunları yönünden düzenlenmesi gereken bir belge olup olmadığı, damga vergisine tabi olup olmadığı özellik arz etmektedir. Vergi kanunlarımızda, proforma faturalara ilişkin bir hüküm yoktur. Ayrıca proforma faturalar damga vergisine tabi değildir.

Bu yüzden alıcının ön hazırlık yapabilmesi için pratik olan bu faturalar, kesin fatura niteliği taşımaz. Satış akreditifli yapılacaksa, ihracatçı proforma fatura düzenlemek zorundadır. Ayrıca yurt dışında düzenlenen sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşyaya ilişkin kesin satış faturası aranmayarak, proforma fatura ile çıkış işlemi yapılabilmektedir. Proforma fatura, iş sonunda kesilecek kesin satış faturasının kullanmak mecburiyetinde olunan ve Vergi Usul Kanunun da geçen zorunlu faturanın bir ön taslağıdır. Teklif yapmak isteyen firma kendi başlıklı kâğıdına hazırlayacağı proforma fatura üzerinde en azından; alıcının adı, adresi, proforma fatura tarih ve numarası, "Proforma Fatura" ibaresi, takribi mal miktarı, detaylı açıklaması,paketleme özellikleri, nakliye özellikleri, sevkiyat periyodu, tahmini yükleme ve boşaltma limanları,
malın menşei, birim ve toplam fiyat ile ilgili bilgileri mutlaka belirtmelidir.

Proforma faturada belirtilen satış koşullarının alıcı tarafından kabul görmesi durumunda, alıcının verdiği sipariş üzerine proforma fatura kesin satış faturasına dönüştürülür.

Sonuç olarak, proforma fatura Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen, belge basımı ile ilgili usullere tabi değildir. Proforma fatura; satılacak malın fiyatı, malın özellikleri ve satış şartları hakkında alıcıya bilgi vermek için tanzim edilen teklif mektubu niteliginde bir belgedir.

Seval ŞENTÜRK
Bu iletiye yanıt yazılmamış!
İlk yazan siz olun!
Yanıtınız
Dosya & görsel >> gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf türleri desteklenir!
· Ekle · Sil
  Upload Files (Maximum 1MB)
Güvenlik Kodu
Lütfen kodu